10 نمره :  کل
11 رتبه در کلاس:
12 رتبه درمدرسه:
13 رتبه درپایه:
14 رتبه درمجتمع: